Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Gebruikte onderdelen worden niet teruggenomen of omgeruild.

Elektrische en speciaal bestelde onderdelen kunnen niet retour genomen worden.

Op all onze transactie zijn Algemen Voorwaarden van toepassing.


Artikel 2. Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ACP en een afnemer waarop ACP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ACP, voor de uitvoering waarvan door ACP derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ACP en zijn directie. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ACP en de afnemer zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. Indien ACP niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ACP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van ACP zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 ACP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ACP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ACP anders aangeeft. 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht ACP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4. Contractsduur; leveringstermijnen; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen ACP en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer ACP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ACP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3. ACP heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4. ACP is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ACP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. Indien ACP gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan ACP ter beschikking heeft gesteld. 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ACP zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ACP gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ACP bevoegde persoon/personen en de afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van ACP op en is voor de afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen. 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ACP een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 10. Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ACP gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ACP daardoor direct of indirect ontstaan. 11. Indien ACP bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is ACP onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan ACP toekomende bevoegdheid of een op ACP rustende verplichting ingevolge de wet; - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij ACP alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 5. Overmacht

1. ACP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ACP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ACP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ACP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ACP zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. ACP kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Indien ACP ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ACP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ACP aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ACP aangegeven. 2. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. ACP heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4. ACP kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ACP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 6. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ACP echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van de afnemer worden gebracht.


Artikel 7. Vrijwaring

1. De afnemer vrijwaart ACP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ACP toerekenbaar is. 2. Indien ACP uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ACP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ACP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ACP en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.